Artillerie-Kommandeur 125 (Arko 125)

 

Feldpostnummern:

Einheit Feldpostnummer
Stab 31912

Aufgestellt am 27. März 1940 als Heerestruppe.

Am 28. Januar 1942 gliederte sich der Artillerie-Kommandeur bei der 3. Panzerarmee wie folgt:
- 10-cm Kanonen-Batterie 151
- II. / Artillerie-Regiment 51
- schwere Artillerie-Abteilung 735
- II. / Nebelwerfer-Regiment 51
- Sturmgeschütz-Abteilung 210
- Sturmgeschütz-Abteilung 660
- Sturmgeschütz-Abteilung 665
- Beobachtungs-Abteilung 9

Am 2. Oktober 1941 gliederte sich der Artillerie-Kommandeur bei der 3. Panzerarmee wie folgt:
- Beobachtungs-Abteilung 9
- Sturmgeschütz-Abteilung 210
- schwere Artillerie-Abteilung 733
- Artillerie-Regiment 51
- Artillerie-Regiments-Stab z.b.V. 783

Am 13. April 1942 gliederte sich der Artillerie-Kommandeur beim VI. Armeekorps wie folgt:
Artillerie-Regiments-Stab 781

Sturmgeschütz-Abteilung 210
11. / Artillerie-Abteilung 109
schwere Artillerie-Abteilung 733 (ohne 3. Batterie)

Kommandeure:

Generalmajor Maximilian Siry 1. April 1940 - 13. Dezember 1941

Generalmajor Matthias Raab 17. Dezember 1941 - 25. September 1943

Generalmajor Dipl. Ing. Hans Junck 25. September 1943 - 20. Juli 1944

Oberst Heinrich von Nordheim 20. Juli 1944 - 21. Dezember 1944

Oberst Eberhard Zinsser ??.???? - ??.????

Oberst Simon ??.???? - 16. April 1945

Oberst Hans-Oscar Wöhlermann 16. April 1945 - 2. Mai 1945