Sturmgeschütz-Abteilung 303
Sturmgeschütz-Brigade 303
Heeres-Sturmartillerie-Brigade 303

Feldpostnummern:

Einheit Feldpostnummer
Stab 36163
Stabsbatterie 36163
1. Batterie 36163
2. Batterie 36163
3. Batterie 36163

 

Aufgestellt am 24. Oktober 1943 in Burg mit drei Batterien. Am 14. Februar 1944 in 
Sturmgeschütz-Brigade 303 umbenannt. Im Herbst 1944 in
Heeres-Sturmartillerie-Brigade 303 umbenannt.

 

Kommandeure:

24. Oktober 1943 Hauptmann Hans Wilhelm Cardeneo

Juli 1944 Hauptmann Fritz Scherer

September 1944 Hauptmann Karl Morgener

September 1944 Major Günther Kokott

15. April 1945 Hauptmann Friedrich H. Listhuber