Sturmgeschütz-Abteilung 226
Sturmartillerie-Brigade 226
Heeres-Sturmartillerie-Brigade 226

 

Feldpostnummern:

Einheit Feldpostnummer  
Stab 12399 12399 A
Stabsbatterie 13141 12399 B
1. Batterie 13954 12399 C
2. Batterie 14198 12399 D
3. Batterie 14944 12399 E

 

Aufgestellt am 10. April 1941 in Jüterbog mit drei Batterien. Am 14. Februar 1944 in
Sturmgeschütz-Brigade 226 umbenannt. Ende April 1944 dann
Heeres-Sturmartillerie-Brigade 226.

 

Kommandeure:

10. April 1941 Hauptmann Pritzbuer

21. März 1942 Hauptmann Bergmann

Juni 1942 Major Brauneisen

Januar 1943 Oberleutnant Schleburg

4. Januar 1943 Hauptmann Dr. Albrecht Bausch (i.V.)

18. Januar 1943 Major Herbert Keysler

März 1944 Oberleutnant Schmidt

1. Juli 1944 Major Michael Brian