Sturmartillerie-Abteilung 191
Sturmgeschütz-Abteilung 191
Sturmgeschütz-Brigade 1
91

 

Feldpostnummern:

Einheit Feldpostnummer  
Stab 10964 10964 A
Stabsbatterie 11303 10964 B
1. Batterie 11858 10964 C
2. Batterie 12362 10964 D
3. Batterie 12923 10964 E

 

Aufgestellt am 1. Oktober 1940 als Sturmartillerie-Abteilung 191 in Jüterbog mit drei Batterien. Am 7. Februar 1941 in
Sturmgeschütz-Abteilung 191 umbenannt, am 28. Februar 1944 dann in
Sturmgeschütz-Brigade 191 umbenannt. Am 29. Juli 1944 auf vier Batterien verstärkt und in
Heeres-Sturmartillerie-Brigade 191 umbenannt.

 

Kommandeure:

1. Oktober 1940 Major Günther Hoffmann Schönborn

2. Dezember 1941 Hauptmann Haarberg

16. Juni 1942 Hauptmann Führ

29. Juni 1942 Oberleutnant Georg Vaerst

30. Juli 1942 Hauptmann Wolfgang Kapp

Januar 1943 Oberleutnant Hubert Heinzle

Januar 1943 Hauptmann Wolfgang Kapp

28. März 1943 Hauptmann Alfred Müller

15. Juni 1944 Hauptmann Heinrich Kollböck

12. November 1944 Hauptmann Krech

20. November 1944 Hauptmann Karl-Erich Berg