Artillerie-Kommandeur 128 (Arko 128)

 

Feldpostnummern:

Einheit Feldpostnummer
Stab 39486

Aufgestellt am 10. April 1940 als Heerestruppe.

Am 11. Juli 1943 unterstanden dem Stab beim XXXX. Panzerkorps: 
Artillerie-Regiments-Stab 70

schwere Artillerie-Abteilung 777
schwere Artillerie-Abteilung 711
Beobachtungs-Abteilung 28
Sturmgeschütz-Abteilung 177

Am 28. November 1944 unterstanden dem Stab beim XXXX. Panzerkorps: 
keine

Kommandeure:

Oberst Helmuth Weidling 10. April 1940 - 1. Januar 1942

Oberst Dr. Fritz Kortüm 10. Januar 1942 - 10. April 1942

Generalmajor Angelo Müller 10. April 1942 - 25. Oktober 1942

Generalmajor Rudolf Henrici 30. November 1942 - 26. Januar 1943

Oberst Wolfgang Elster 29. September 1943 - 15. Februar 1944 (gefallen im Brückenkopf Nikopol, posthum Generalmajor)

Oberst Willi Schmidt am 25. Februar 1945